نام و نام خانوادگی

عباس شیرزاد

مدرک تحصیلی

لیسانس

سمت

سرپرست روابط عمومی

تلفکس

06633302033

آدرس ایمیل

Pr.lums.ac.ir@Gmail.com