لیست اخبار صفحه :4
 راه اندازی دومین کیوسک دیجیتالی در بیمارستان های تابعه دانشگاه
راه اندازی دومین کیوسک دیجیتالی

راه اندازی دومین کیوسک دیجیتالی در بیمارستان های تابعه دانشگاه

در راستای دستور ریاست دانشگاه مبنی بر راه اندازی کیوسک های دیحیتالی هوشمند صندوق جهت تسریع و تسهیل در فرآیندهای مراجعین بدون نیاز به مراجعه بیمار به واحد صندوق و پیگیری های مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

 راه اندازی کیوسک دیجیتال (Cash Less)

راه اندازی کیوسک دیجیتال (Cash Less)

با پیگیری های به عمل آمده توسط مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان، اولین کیوسک دیجیتالی ( Cash Less) در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد راه اندازی شد.