• 1403/02/11 - 12:32
  • - تعداد بازدید: 4
  • - تعداد بازدیدکننده: 4
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
قدردانی دکترشفقت

قدردانی دکتر شفقت استاندار لرستان از اقدامات دو سال گذشته

قدردانی دکتر شفقت استاندار لرستان از اقدامات دو سال گذشته

#دکتر_دلفان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه توسعه مراکز بهداشتی و درمانی

 

کلمات کلیدی
منصوره  شرافتی
فیلمبردار/ تدوین کننده

منصوره شرافتی